Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Одлуки на Апелациониот Суд Битола

Клучен збор:
Категорија и/или подкатегорија:
Дата:
од:   до:
28.03.2016 Тсж-156/16
 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: д-р Аце Бакиевски - претседател на советот, Татјана Сусулеска и Бошко Богдановски - членови на советот, во правната работа на тужителот ЕВН Македонија АД С.е, против тужениот ДПТУ Перфект Бјути ДООЕЛ О., за долг, вредност 141.813,00 денари, одлучувајќи по жалбата на тужениот, изјавена против пресудата на Основниот суд во Охрид ПЛ1-ТС-32/15 од 25.12.2015 година, на седницата одржана на 28.03.2016 година донесе: П Р Е С У...
Повеќе...
28.03.2016 Гж-2416/15
ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: д-р Аце Бакиевски - претседател на советот, Татјана Сусулеска и Бошко Богдановски - членови на советот, во правната работа на тужителите Васка Ташкоска, Габриела Димеска, Методија Димески и малолетната Елена Димеска застапувана од застапникот Габриела Димеска против тужениот Инсиг Македонија АД С., за надомест на штета, со вредност на спорот од 4.000.000,00 денари, решавајќи по жалбите на тужителите и тужениот, изјавени против пресудата на Основниот...
Повеќе...
22.03.2016 567-16
                                                  АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: Љубомир Бошевски-претседател на советот, Васил Баткоски и Жаклина Доведен-членови на советот, во правната работа на тужителот Ш.Б. М. АД С., против тужениот Г. М. од Б., основ долг, вредност на спорот 69.218,00 ден., решавајќи по жалбата на тужениот против решението на Основниот суд Битола, ПЛ1-П-97/13 од 21.01.2016 год., на седницата на советот, одржана на ден 22.03.2016 год., донесе:         Р Е Ш Е Н И Е                          Жалбата на тужениот...
Повеќе...
22.03.2016 681-16
                                                                          АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: Љубомир Бошевски - претседател на советот, Васил Баткоски и Жаклина Доведен - членови на советот, во правната работа на предлагачот, Е. М., против противникот С.Б. од О., а по повод предлогот за издавање на привремена мерка, решавајќи по жалбата на предлагачот против решението на Основниот суд во Охрид, ВПП2-29/16 од 23.02.2016 година, на седницата на советот одржана на ден 22.03.2016 година, донесе:                                                            Р Е Ш Е Н И Е                             Жалбата на предлагачот, СЕ...
Повеќе...
22.03.2016 672-16
                                                              АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: Љубомир Бошевски - претседател на советот, Васил Баткоски и Жаклина Доведен - членови на советот, во правната работа на доверителот Х. Ќ. од О. против должникот П. З. од О., за спроведување на извршување, решавајќи по жалбата на должникот против решението на Претседателот на Основниот суд во Охрид, ППНИ-28/16 од 16.02.2016 година, на седницата на советот одржана на ден 22.03.2016 година, донесе:       Р Е Ш Е Н И Е                             Жалбата на...
Повеќе...
21.03.2016 Гж-330/16
ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: д-р Аце Бакиевски - претседател на советот, Татјана Сусулеска и Бошко Богдановски - членови на советот, во правната работа на тужителот „ЕВН Македонија“ АД С., против тужениот Степан Николоски од О., за долг, вредност 4.143,00 денари, одлучувајќи по жалбите на странките, изјавени против пресудата на Основниот суд во Орхид ПЛ1-П-55/15 од 27.05.2015 година, на седницата одржана на 21.03.2016 година донесе: П Р Е С У Д...
Повеќе...
21.03.2016 Гж-677/16
ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: д-р Аце Бакиевски - претседател на советот, Татјана Сусулеска и Бошко Богдановски - членови на советот, во правната работа на тужителот Риза Шеји од с. Велешта - Струга, против тужените Пајазит Шеји, Ремзије Шеји, Фадил Шеји, Алтон Шеји, Агим Шеји, Бесник Шеји, Аргетим Шеји, Шеќере Шеји, Невзат Шеји, Ирмете Жута, амијет Нуши, Пранвере Жута, сите до с.В. - Струга, Фланза Рама од с. Радолишта С.и...
Повеќе...
18.03.2016 Гж-550/16
ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: д-р Аце Бакиевски - претседател  на советот, Татјана Сусулеска и Бошко Богдановски - членови на советот, во правната работа на тужителот Фонд за ПИОМ С., против тужениот Дијана Илијевска моминско презиме Ковачевска од Б., за долг, вредност 39.624,00 денари, одлучувајќи по жалбата на тужениот, изјавена против пресудата на Основниот суд во Битола ПЛ1-П-296/15 од 12.01.2016 година, на седницата одржана на 18.03.2016 година, донесе: П Р Е...
Повеќе...
17.03.2016 602-16
                                                  АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: Љубомир Бошевски- претседател на советот, Васил Баткоски и Жаклина Доведен - членови на советот, во правната работа на корисникот на експропријацијата Р. М. за Ј. П. за д. П. – С., против поранешните сопственици В. Г. од С., Ц. Г. од С., Е. Д. од О., В. Г. од О., Н. К. од К., М. М. од С. и Д. Г. од О., за определување надомест за експроприран имот, решавајќи...
Повеќе...
16.03.2016 Гж-170/16
    АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: д-р Аце Бакиевски - претседател на советот, Татјана Сусулеска и Бошко Богдановски - членови на советот, во предметот оформен по предлогот на доверителот РМ..., против должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги ...увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, за отворање на стечајна постапка, одлучувајќи по жалбата на доверителот, изјавена против решението на Основниот суд во Прилеп СТ-10/16 од 17.02.2016 година, на седницата одржана на 16.03.2016 година донесе: Р Е Ш Е Н И Е  Жалбата на...
Повеќе...
12345678910...